آدرس IP چیست؟

IP یک شناسه منحصر به فرد برای هر دستگاه در شبکه است. هدف اصلی آن این است که دستگاه ها بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. آدرس های IP تا حدودی با آدرس پستی قابل مقایسه هستند. در تنظیمات معمول خانگی ، ممکن است چندین دستگاه داشته باشید که از طریق روتر به یک اتصال اینترنتی متصل شده اند. همه این دستگاه ها آدرس IP عمومی یکسانی دارند. اگر یکی از این دستگاه ها از طریق یک مخابراتی بی سیم به اینترنت متصل باشد ، آدرس IP متفاوتی از دستگاه متصل به روتر خانگی شما دارد.