IP adresi näme?

IP tordaky her enjam üçin özboluşly kesgitleýji. Esasy maksady enjamlaryň biri-biri bilen aragatnaşyk saklamagyna rugsat bermekdir. IP adresleri poçta salgysy bilen birneme deňeşdirilýär. Öý hojalygynyň umumy gurluşynda, marşrutizator arkaly bir internet birikmesine birikdirilen birnäçe enjam bolup biler. Bu enjamlaryň hemmesiniň umumy IP adresi bolar. Bu enjamlaryň biri simsiz aragatnaşyk operatorynyň üsti bilen internete birikdirilen bolsa, öý marşrutizatoryňyza birikdirilen enjamdan başga IP adresi bolardy.