Địa chỉ IP là gì?

IP là một số nhận dạng duy nhất cho mỗi thiết bị trên mạng. Mục đích chính của nó là cho phép các thiết bị giao tiếp với nhau. Địa chỉ IP có thể so sánh với địa chỉ bưu điện. Trong một thiết lập thông thường trong gia đình, bạn có thể có nhiều thiết bị được kết nối với một kết nối internet duy nhất thông qua bộ định tuyến. Tất cả các thiết bị này sẽ có cùng một Địa chỉ IP công cộng. Nếu một trong những thiết bị này được kết nối với internet thông qua nhà cung cấp dịch vụ không dây, thiết bị đó sẽ có địa chỉ IP khác với thiết bị được kết nối với bộ định tuyến tại nhà của bạn.